Prehľad mojej činnosti

Mestská a miestna poslankyňa 2018 - 2022

Na základe môjho návrhu, ktorý bol schválený mestským zastupiteľstvom, bude vypracovaná štúdia realizovateľnosti cyklotrasy z mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce až na Vodárenskú ulicu.

Pre riešenie dopravnej situácie na križovatke Kostolianska – Podhradová bolo schválené vybudovanie kruhového objazdu. Nakoľko jeho vybudovaniu predchádza vysporiadanie pozemkov pod ním, ktoré je časovo náročné, predložila som na zasadnutí Mestského zastupiteľstva návrh na osadenie dočasnej svetelnej signalizácie pre zabezpečenie bezpečnosti tejto križovatky do doby, kým bude vybudovaný plánovaný kruhový objazd.

Spoločnosť INMEDIA mala záujem vybudovať parkovacie plochy na Sídlisku Ťahanovce. Dva roky som hľadala riešenie a všade som počula len nedá sa a nevieme. Nakoniec sa mi podarilo zrealizovať stretnutie spoločností INMEDIA spol. s r.o. a Inžinierske stavby, a.s. za prítomnosti zástupcov referátu dopravy Magistrátu mesta Košice. Následne mesto zverilo pozemky potrebné k výstavbe parkovacích plôch mestskej časti Košice – Sídlisko Ťahanovce

Vzhľadom k petícii proti výstavbe Parkovacieho domu Berlínska a žalobe, ktorú podalo ODEKO družstvo na MČ Košice – Sídlisko Ťahanovce, som na zasadnutí mestského zastupiteľstva podala Návrh uznesenia na prípravu dohody na odkúpenie pozemkov na Berlínskej ulici, vo vzťahu ku ktorým nebolo uplatnené predkupné právo mesta.

Podľa Obchodného zákonníka, dozorná rada dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti. Cieľom predkladaného materiálu bolo vyhnúť sa len čisto formálnemu fungovaniu dozornej rady DPMK a aby plnila svoje zákonné povinnosti. Požadovala som nasledovné:

 1. uvedenie počtu vykonaných kontrol za roky 2020, 2019 a 2018, ktorých predmetom bolo zisťovanie, či sa v zmysle bodu 2 § 197zákona č. 513/1991 (Obchodný zákonník)podnikateľská činnosť spoločnosti uskutočňuje v súlade s právnymi predpismi, stanovami a pokynmi valného zhromaždenia,
 2. predloženie všetkých zápisníc zo zasadaní dozornej rady DPMK, ktorých predmetom bolo vykonávanie kontrolnej činnosti dozornej rady za rok 2020, 2019 a 2018,
 3. predloženie všetkých protokolov/výsledkov z vykonaných kontrol dozornej rady DPMK za roky 2020, 2019 a 2018,
 4. predloženie spôsobu akým v prípade zistenia akéhokoľvek porušenia právnych predpisov alebo podozrenia na porušenie právnych predpisov v DPMK následne postupuje dozorná rada DPMK,
 5. predloženie zmlúv o výkone funkcie člena dozornej rady DPMK.

Ešte ako miestna poslankyňa som navrhovala opravu chodníka na Pekinskej ulici. Navrhla som vyčlenenie finančných prostriedkov na jeho opravu. Následne bolo rozhodnutím určené, že tento chodník patrí do majetku mesta a nebude doňho investovať mestská časť. Keď som sa v roku 2018 stala mestskou poslankyňou, hneď som to riešila s pánom Cichanským, ktorému som priamo na mieste ukázala havarijný stav tohto chodníka, neskôr bola oprava posunutá o rok z dôvodu dlho trvajúceho verejného obstarávania v meste, ale nakoniec všetko dobre dopadlo a minulý rok sa zrealizovala oprava. Týmto sa chcem poďakovať najmä pánovi Cichanskému a tiež pánovi starostovi, ktorý sa ku mne pridal a opravu tohto chodníka riešil aj zo svojej úrovne.

V roku 2019 začal starosta iniciovať zriadenie priestorov pre klub seniorov v priestoroch materskej školy na Čínskej ulici. Keď som sa začala rozprávať so seniormi a po obhliadke priestorov bolo jasné, že tieto nie sú vhodné pre tento účel: nachádzajú sa na okraji sídliska s množstvom schodov a navyše tu chýba občianska vybavenosť. Preto som navrhla na miestnom zastupiteľstve, aby mohli seniori využívať súčasné priestory každý deň. Tieto sa nachádzajú na ideálnom mieste s dostupnými potravinami, lekárom, či lekárňami a sú bezbariérové a novo zrekonštruované.

Myslím si, že darovanie krvi je stále aktuálna téma a ľudia, ktorí sa aj týmto spôsobom snažia pomôcť spoločnosti, si zaslúžia mať na území nášho mesta aspoň malé výhody. Preto držitelia zlatej Janského plakety, ktorí majú trvalý pobyt na území mesta Košice, budú mať zvýhodnené cestovné vo výške sadzby zľavneného cestovného.

V roku 2018 som v záujme využitia plôch pod METROm a jeho parkoviska oslovila riaditeľa a dohodli sme sa na možnosti využití parkovacích plôch pre obyvateľov sídliska Ťahanovce a zatrávneného priestoru pod METROm na vybudovanie venčoviska pre psíkov. Po voľbách som túto agendu odovzdala starostovi a požiadala ho o súčinnosť a ďalšiu komunikáciu.

Na danom mieste dochádzalo často ku kolíznym situáciám, nakoľko vozidlá vychádzajúce z ulice nemali často vôbec šancu zbadať vozidlá prichádzajúce z hlavnej ulice. Osadenie panoramatického zrkadla jednoznačne prispelo k bezpečnosti premávky na tomto mieste.

REZKE

REZKE je recyklovaná móda z Košíc. Je to miesto, kde môžu dať ľudia svojmu oblečeniu druhú šancu. Celý projekt som vymyslela pred viac ako rokom a postupne začala realizovať. Som šťastná, že v Košiciach vzniklo miesto, kde je „víťazom“ každý: zákazníci k nám môžu priniesť oblečenie, ktoré už nenosia, následne si môžu odniesť iné, ktoré sa im páči a to, čo sa nebude predávať v predajni, putuje priamo na charitu. To však nie je všetko. U nás v obchode podporujeme aj krízové centrum Dorka, a to predajom ich Dorkabags a 10% zo zisku darujeme každoročne subjektu, ktorý to bude potrebovať.

Správa ciest Košického samosprávneho kraja

Vyčíslovali sme potrebné investičné náklady na opravu ciest, aby kraj vedel, aký dlh s cestami preberá. Pre rozvoj regiónu je dôležité, aby občania mali dobrý a kvalitný prístup do mesta, no zároveň o cesty je potrebné sa aj starať a náklady na ich údržbu a opravy sa budú každý rok stále zvyšovať.

Uvedomujeme si nepriaznivé dopady na životné prostredie v súvislosti s neustálym zhusťovaním cestnej premávky a ubúdaním zelene, preto sme sa rozhodli týmto prvým, pre niekoho drobným krokom, prispieť k zachovaniu našej krásnej prírody. Cieľom ekologického projektu obnovy cestnej zelene bolo v prvom rade zveľaďovanie životného prostredia a návrat zelene do vybraných lokalít popri úsekoch ciest, ktoré sú v správe SC KSK. Prispeje to k zlepšeniu životného prostredia a skrášleniu jednotlivých úsekov ciest II. a III. triedy a zároveň nahradí stromy, ktoré bolo nutné v minulosti vyrúbať.

Kampaň 2018

 • Vytvoriť pracovnú skupinu pre parkovanie
 • Založiť spoločnosť mestskej časti, ktorá by parkovanie riešila a mala transparentný bankový účet
 • Riešiť vysporiadanie pozemkov
 • Pri výstavbe parkovacích domov maximalizovať využitie priestoru
 • Budovať zelené parkovacie domy
 • Zaviesť pravidlá v parkovaní a časové výnimky
 • Vybudovať zberné parkovisko s bezprostredným prístupom k zastávke MHD
 • Zabezpečiť vyhradený jazdný pruh pre MHD, vyššiu efektívnosť spojov MHD a presadiť priamy spoj do starej nemocnice
 • Prerobiť autobusové zastávky
 • Aktívne riešiť ďalšie cestné napojenie sídliska na centrum mesta
 • Vytvárať cyklotrasy – nové, funkčné a využiteľné
 • Vytvoriť priestory pre mladých: klubovňa, skatepark, športoviská
  Zabezpečovať bohatý kultúrny program pre všetky vekové kategórie na sídlisku
 • Budovať komunitu ľudí a podporovať občianske aktivity
 • Projektom „Adoptuj si babičku“ prepojiť generácie a ponúknuť mladým rodinám starostlivosť o ich deti a seniorom príležitosť byť v spoločnosti a prilepšiť si k dôchodku
 • Vytvoriť koncepciu verejného priestranstva
 • Rekonštruovať parky
 • Vytvoriť bezbariérové sídlisko, kvalitné chodníky a schodiská
 • Využívať dotácie a príspevky štátu a Európskej Únie
 • Využiť a rozvíjať lesopark na voľnočasové aktivity
 • Vybudovať ďalšie venčovisko
 • Materským školám s právnou subjektivitou poskytovať súčinnosť v získavaní finančných prostriedkov
 • Materské školy bez právnej subjektivity získať do svojej správy
 • Investovať do modernizácie školských a predškolských zariadení
 • Podporiť a rozvíjať centrá voľného času pôsobiace na sídlisku
 • Vypracovať mapu bezpečnosti a rizík, aktualizovať ju a monitorovať menej bezpečné miesta
 • Zariadiť maximálne pokrytie kamerovým systémom
 • Zabezpečiť aby policajné zložky videli, tu je nevyhnutná ich prítomnosť v pasáži, parku,medziblokových priestoroch, kritických miestach a aby boli videní, pre pocit bezpečia obyvateľov a preventívne pôsobenie
 • Úzko spolupracovať s mestskou a štátnou políciou pre dosiahnutie nízkej kriminalitya nízkeho počtu priestupkov na sídlisku
 • Spolupracovať s Okresným úradom Košice, pozemkový a lesný odbor ako orgánom štátnej správy poľovníctva na minimalizovaní výskytu a prítomnosti diviakov na sídlisku
 • Postupne zavádzať inteligentné priechody pre chodcov
 • Odstrániť neporiadok a špinu z našich ulíc
 • Vyriešiť problém exkrementov na sídlisku preventívnou aj represívnou formou
 • Detailne analyzovať priestorové a finančné možnosti pre vybudovanie uzamykateľných alebo podzemných/polopodzemných kontajnerovísk
 • Budovať v spolupráci s mestom a štátom zelené strechy, ktoré budú financované z dotácií
 • Vypracovať koncepciu zelene na sídlisku – obnova, vzhľad a budúcnosť
 • Zabezpečiť pravidelné kosenie a údržbu zelen
 • Vytvoriť moderný a funkčný web prepojený s aplikáciou pre obyvateľov sídliska
 • Zaviesť systém, aby žiaden podnet obyvateľa neostal bez odpovede – obyvateľ bude informovaný o spôsobe a možnostiach riešenia jeho problému
 • Starostka bude medzi obyvateľmi a v kontakte s nimi
 • V rámci schvaľovania investičných zámerov komunikovať s obyvateľmi dotknutých oblastí o spôsoboch a možnostiach riešení
 • Zapojiť obyvateľov do tvorby rozpočtu mestskej časti

Miestna poslankyňa Sídliska Ťahanovce 2014 - 2018:

Parkovanie

Realizovala som vlastný prieskum situácie, stretávala sa s majiteľmi pozemkov, študovala rôzne riešenia. Bol zámer schváliť výstavbu parkovacieho domu na Sofijskej ulici. Stretla som sa s potenciálnym investorom, iniciovala pracovnú poradu, dávala otázky a nakoniec predložila návrh uznesenia o prerušení tohto bodu, nakoľko hrozili viaceré riziká a prínos pre obyvateľov nebol jednoznačný. Priestor ktorý máme, potrebujeme využiť efektívne, nie nepremyslene. Potrebujeme koncepciu, preto som predložila uznesenie o zriadení pracovnej skupiny, ktorá by sa venovala len parkovaniu. Akútne problémy parkovania som sa snažila vyriešiť predložením viacerých návrhov, či už na vyčlenenie 20 000 Eur na investíciu do parkovania na sídlisku alebo na osadenie „zatrávňovačiek“ na Juhoslovanskej ulici. Vo veci prísľubu parkovacích miest spoločnosťou INMEDIA spol. s r.o., som sa stretla so zástupcom tejto spoločnosti a k dohode dôjde, no nebude to ľahké, nakoľko predchádzajúce vedenie opomenulo základné postupy. Už v roku 2016 som pripomienkovala návrh koncepcie parkovania na sídlisku. V neposlednom rade spolupracujem so spoločnosťou METRO, už teraz mám v rukách návrh zmluvy, ktorou nám majú záujem poskytnúť parkovacie plochy pre obyvateľov sídliska.

Kauza zámeny Ťahanovského lesa

Iniciovala som stretnutia so zástupcom cirkvi, odborníkmi, študovala som historické materiály, súdne rozhodnutia a výsledok? Adresovala som otvorený list pánovi starostovi. Nezachránila som Ťahanovský les, ale verím že som sa pričinila na tom, aby naši poslanci a obyvatelia poznali pravdu a nemuseli prijímať rozhodnutia pod tlakom.

Skatepark

Stretávala som sa so zástupcami skaterov, študovala články, kvázi petíciu proti skateparku, vyhlášky a nariadenia. V spolupráci s THC SKATE CREW, som pripravila petíciu za zachovanie skateparku, predložila som návrh uznesenia na prerušenie bodu o likvidácii prekážok na ihrisku, nakoľko poslanci podľa mňa neboli o danej veci dostatočne informovaní a boli zavádzaní, čo sa potvrdilo aj tvrdením jedného z poslancov, ktorý sa cítil podvedený tvrdeniami pána starostu, no najdôležitejšie je, že som sa dohodla na budúcej možnosti výstavby skateparku s osobou disponujúcou pozemkami na sídlisku – vybavila som miesto kde môžeme stavať skatepark.

Verejné priestory

V spolupráci a na žiadosť obyvateľa sídliska som sa dožadovala riešenia havarijného stavu chodníka na Pekinskej ulici. Výsledok? Prehadzovanie si kompetencií z mesta na mestskú časť a naopak, predložila som návrh uznesenia na vyčlenenie finančných prostriedkov pre tento účel, hoci by návrh vyriešil niekoľkoročný problém, nestretol sa s podporou poslancov.

Pripomienkovala som návrh nového územného plánu mesta Košice a navrhla som zachovať funkčné využitie územia nachádzajúceho sa nad Helsinskou ulicou na sídlisku (tzv. Sahara), nakoľko ďalšie zaľudňovanie nie je vhodné bez vyriešenia nového napojenia sídliska na centrum mesta. V prípade udelenia súhlasu s návrhom zmeny územného plánu v prospech výstavby IV. a V. etapy sídliska je nevyhnutné ako podmienku uviesť vybudovanie tohto ďalšieho cestného napojenia.

Počas mojej poslaneckej činnosti som za jednu z najdôležitejších vecí považovala komunikáciu s občanmi, a preto som vyhľadala a kontaktovala poskytovateľa aplikácie, ktorá by pomohla zlepšiť komunikáciu medzi úradom a obyvateľmi sídliska. Odpoveď zo strany poskytovateľa bola, že k integrácií novej obce či sídliska je potrebný starosta, ktorý si u nich vytvorí účet. A tak som kontaktovala pána starostu. Aplikáciu zatiaľ nemáme, ale ak chceme byť smart a moderní, v blízkej budúcnosti pôjdeme aj touto cestou.

Dosiahla som dohodu so súkromnou spoločnosťou o využití jej priestoru na sídlisku, pre potrebu vybudovania ďalšieho oploteného venčoviska.

Jediné miesto na tento účel sme zrušili, áno bolo len dočasné. Adresovala som žiadosť aby sa hľadala alternatíva, aby sa zistil záujem. Dá sa to zrealizovať, ak to tu obyvatelia sídliska budú chcieť.

SWAP Košice

SWAP Košice je ekologickým konceptom výmeny oblečenia. Každý z nás má vo svojom šatníku kúsky oblečenia, ktoré sú v dobrom stave len ich z nejakého dôvodu nenosíme. Pomocou tohto projektu dávate svojim nadbytočným kúskom oblečenia novú šancu a hlavne chránite prírodu pred fast fashion. NevySWAPovaným oblečením pomáhame tým, ktorí si oblečenie kúpiť nemôžu.

Viac informácií nájdete na https://www.facebook.com/swapkosice

Vianočné prianie

Tento projekt mi vznikol v hlave v novembri 2020. Jeho hlavným poslaním bolo, aby si všetky deti z košických detských domovov našli pod vianočným stromčekom svoj vysnívaný darček. Za pár týždňov sme dokázali vytvoriť systém, osloviť tri detské domovy v Košiciach, pripraviť webovú stránku, cez ktorú si ľudia mohli rezervovať darčeky pre deti aj stránku na facebooku, aby sme tento náš projekt rýchlo dostali do povedomia Košičanov.

Viac informácií nájdete na https://www.facebook.com/verimevzazraky