BEZPEČNÉ

BEZPEČNÉ SÍDLISKO

 • Vypracovať mapu bezpečnosti a rizík, aktualizovať ju a monitorovať menej bezpečné
  miesta
 • Zariadiť maximálne pokrytie kamerovým systémom
 • Zabezpečiť aby policajné zložky videli, tu je nevyhnutná ich prítomnosť v pasáži, parku,
  medziblokových priestoroch, kritických miestach a aby boli videní, pre pocit bezpečia
  obyvateľov a preventívne pôsobenie
 • Úzko spolupracovať s mestskou a štátnou políciou pre dosiahnutie nízkej kriminality
  a nízkeho počtu priestupkov na sídlisku
 • Spolupracovať s Okresným úradom Košice, pozemkový a lesný odbor ako orgánom
  štátnej správy poľovníctva na minimalizovaní výskytu a prítomnosti diviakov na sídlisku
 • Postupne zavádzať inteligentné priechody pre chodcov