Prehľad mojej poslaneckej činnosti

Parkovanie

Realizovala som vlastný prieskum situácie, stretávala sa s majiteľmi pozemkov, študovala rôzne riešenia. Bol zámer schváliť výstavbu parkovacieho domu na Sofijskej ulici. Stretla som sa s potenciálnym investorom, iniciovala pracovnú poradu, dávala otázky a nakoniec predložila návrh uznesenia o prerušení tohto bodu, nakoľko hrozili viaceré riziká a prínos pre obyvateľov nebol jednoznačný. Priestor ktorý máme, potrebujeme využiť efektívne, nie nepremyslene. Potrebujeme koncepciu, preto som predložila uznesenie o zriadení pracovnej skupiny, ktorá by sa venovala len parkovaniu. Akútne problémy parkovania som sa snažila vyriešiť predložením viacerých návrhov, či už na vyčlenenie 20 000 Eur na investíciu do parkovania na sídlisku alebo na osadenie „zatrávňovačiek“ na Juhoslovanskej ulici. Vo veci prísľubu parkovacích miest spoločnosťou INMEDIA spol. s r.o., som sa stretla so zástupcom tejto spoločnosti a k dohode dôjde, no nebude to ľahké, nakoľko predchádzajúce vedenie opomenulo základné postupy. Už v roku 2016 som pripomienkovala návrh koncepcie parkovania na sídlisku. V neposlednom rade spolupracujem so spoločnosťou METRO, už teraz mám v rukách návrh zmluvy, ktorou nám majú záujem poskytnúť parkovacie plochy pre obyvateľov sídliska.

Kauza zámeny Ťahanovského lesa

Iniciovala som stretnutia so zástupcom cirkvi, odborníkmi, študovala som historické materiály, súdne rozhodnutia a výsledok? Adresovala som otvorený list pánovi starostovi. Nezachránila som Ťahanovský les, ale verím že som sa pričinila na tom, aby naši poslanci a obyvatelia poznali pravdu a nemuseli prijímať rozhodnutia pod tlakom.

Skatepark

Stretávala som sa so zástupcami skaterov, študovala články, kvázi petíciu proti skateparku, vyhlášky a nariadenia. V spolupráci s THC SKATE CREW, som pripravila petíciu za zachovanie skateparku, predložila som návrh uznesenia na prerušenie bodu o likvidácii prekážok na ihrisku, nakoľko poslanci podľa mňa neboli o danej veci dostatočne informovaní a boli zavádzaní, čo sa potvrdilo aj tvrdením jedného z poslancov, ktorý sa cítil podvedený tvrdeniami pána starostu, no najdôležitejšie je, že som sa dohodla na budúcej možnosti výstavby skateparku s osobou disponujúcou pozemkami na sídlisku – vybavila som miesto kde môžeme stavať skatepark.

Verejné priestory

V spolupráci a na žiadosť obyvateľa sídliska som sa dožadovala riešenia havarijného stavu chodníka na Pekinskej ulici. Výsledok? Prehadzovanie si kompetencií z mesta na mestskú časť a naopak, predložila som návrh uznesenia na vyčlenenie finančných prostriedkov pre tento účel, hoci by návrh vyriešil niekoľkoročný problém, nestretol sa s podporou poslancov.

Ďalšia etapa výstavby sídliska/Sahara

Pripomienkovala som návrh nového územného plánu mesta Košice a navrhla som zachovať funkčné využitie územia nachádzajúceho sa nad Helsinskou ulicou na sídlisku (tzv. Sahara), nakoľko ďalšie zaľudňovanie nie je vhodné bez vyriešenia nového napojenia sídliska na centrum mesta. V prípade udelenia súhlasu s návrhom zmeny územného plánu v prospech výstavby IV. a V. etapy sídliska je nevyhnutné ako podmienku uviesť vybudovanie tohto ďalšieho cestného napojenia.

Aplikácia pre sídlisko Ťahanovce

Počas mojej poslaneckej činnosti som za jednu z najdôležitejších vecí považovala komunikáciu s občanmi, a preto som vyhľadala a kontaktovala poskytovateľa aplikácie, ktorá by pomohla zlepšiť komunikáciu medzi úradom a obyvateľmi sídliska. Odpoveď zo strany poskytovateľa bola, že k integrácií novej obce či sídliska je potrebný starosta, ktorý si u nich vytvorí účet. A tak som kontaktovala pána starostu. Aplikáciu zatiaľ nemáme, ale ak chceme byť smart a moderní, v blízkej budúcnosti pôjdeme aj touto cestou.

Psíky a sídlisko

Dosiahla som dohodu so súkromnou spoločnosťou o využití jej priestoru na sídlisku, pre potrebu vybudovania ďalšieho oploteného venčoviska.

Trhovisko

Jediné miesto na tento účel sme zrušili, áno bolo len dočasné. Adresovala som žiadosť aby sa hľadala alternatíva, aby sa zistil záujem. Dá sa to zrealizovať, ak to tu obyvatelia sídliska budú chcieť.

 

Toto je výber toho najdôležitejšieho. Ak budete mať záujem vedieť viac, rada sa s vami stretnem aj osobne.